De GAD heeft een nieuwe afvalstoffenverordening opgesteld. Deze is van kracht per 13 april 2017.

Wettelijke regels
De Wet Milieubeheer bepaalt dat gemeenten een afvalstoffenverordening moeten vaststellen voor de bescherming van het milieu. Hierin staan de wettelijke regels rond de inzameling van huishoudelijk afval. Voor de regio Gooi en Vechtstreek regelt de GAD de inzameling en dat gebeurt volgens de bepalingen die in de afvalstoffenverordening staan.

Landelijk model
Nagenoeg het gehele land is bezig met meer gescheiden afvalinzameling en het verminderen van restafval. Daarom heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten een modelverordening opgesteld die aansluit bij deze huidige praktijk. Dit model lag ook ten grondslag aan de nieuwe verordening van de GAD.

Afvalstoffenverordening hier downloaden.
Afvalstoffenverordening regio Gooi en Vechtstreek 2017

Uitvoeringsbesluiten

Uitvoeringsbesluiten, ingetrokken per 27 september 2010: