Van 231 kilo naar 100 kilo restafval per inwoner per jaar en 75% scheiding van huishoudelijk afval in 2020. Dat is de ambitie van de GAD, die aansluit bij de doelstelling van de landelijke overheid.

De GAD gaat in de komende jaren per gemeente een aantal aanpassingen doorvoeren om deze doelstellingen te halen.

Welke aanpassingen komen er?

Afhankelijk van het gebiedstype waar u woont komen er ondergrondse containers of minicontainers voor pmd en wordt het gft en papier en karton vaker opgehaald.

De verschillende gebiedstypes zijn:

  1. Laagbouw, woonwijken met een onderverdeling met voldoende ruimte rondom huis

  2. Laagbouw, woonwijken met minder ruimte rondom huis

  3. Hoogbouwlocaties, gestapelde bouw

  4. Centralocaties, waar nu nog de grijze vuilniszak wordt ingezameld

De inzameling van afval- en grondstoffen wordt aangepast op de gebiedstype.

Laagbouw:

  • Bij laagbouw wordt nu ingezameld met mini-containers. Dit blijft bestaan. Bij voldoende ruimte komt er een extra mini-container voor PMD. Bij minder ruimte wordt de restafval container omgewisseld voor een PMD container en kunt u het restafval wegbrengen naar een ondergrondse container bij u in de buurt.

  • De frequentie van aan huis inzamelen van groente-, fruit- en tuinafval (gft) wordt verhoogd;

  • De frequentie van aan huis inzamelen van oud papier en karton (opk) wordt verhoogd;

  • Door de verhoogde service op grondstoffen kan de inzamelfrequentie voor restafval geleidelijk aan omlaag. De maatregelen hebben betrekking op alle huishoudens. In het nieuwe inzamelsysteem zal de inzameling van de grijze huisvuilzak op straat verdwijnen.

Hoogbouw en centra: Bij hoogbouw en centra gebieden gaan we meerdere ondergrondse containers plaatsen, waar u diverse afvalsoorten weg kunt brengen. Dus ook hier kunt u dan uw pmd, gft en papier kwijt. Hiermee verdwijnt de grijze vuilniszak uit het straatbeeld en verwachten we de overlast die dit met zich mee brengt in centra-gebieden te verminderen en het scheidingsgedrag en dus het hergebruik te verhogen.

Bovengenoemde maatregelen zullen gefaseerd ingevoerd worden. Het streven is dat vanaf 1 januari 2020 de hele regio werkt volgens het nieuwe inzamelbeleid. 

In het GAD uitvoeringsplan ‘Van afval Naar Grondstof’, welke in het voorjaar 2016 definitief is vastgesteld door het Algemeen Bestuur, vindt u meer informatie.