voor inwoners, met gemeenten

Op deze pagina kunt u alles lezen over de voortgang van het plaatsen van nieuwe ondergrondse containers in Muiden. We plaatsen regelmatig updates.

De afvalinzameling in Muiden is aan het veranderen. Bewoners met voldoende buitenruimte voor eigen containers aan huis hebben in het afgelopen jaar een vierde container voor PMD (lege verpakkingen van plastic en blik en drinkpakken) gekregen. In het centrum van Muiden worden in de toekomst ondergrondse containers geplaatst voor huishoudens met onvoldoende buitenruimte die nu (wellicht) nog gebruik maken van huisvuilzakken en deze aan de straat zetten. De keuze voor ondergrondse containers is al gemaakt en vastgelegd in het Regionaal Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek.

Op een aantal plaatsen staan al ondergrondse containers, deze blijven waar mogelijk in gebruik. Daarnaast komen er nieuwe containers bij om bewoners in het centrum de mogelijkheid te geven om huishoudelijk afval te scheiden. Met de komst van ondergrondse containers verdwijnen de huisvuilzakken uit het straatbeeld en dragen we bij aan een betere toekomst.

Plaatsing ondergrondse containers.

Laatste update 21 december 2020.

Inwoners die gebruik gaan maken van de ondergrondse containers aan de Prinses Irenestraat wordt de  gelegenheid geboden mee te denken en te reageren op het locatievoorstel voor locatie MD002 aan de Prinses Irenestraat. Gezien de huidige maatregelen omtrent het coronavirus is er voor gekozen om het locatievoorstel per brief met overzichtskaart, aan bewoners voor te leggen. Men kan tot uiterlijk 10 januari  2021 reageren. De containers (rest + pmd + gft bovengronds) zijn beoogd op de huidige locatie voor restafval (bovengronds) aan de Prinses Irenestraat. Dit proces maakt deel uit van de bewonersparticipatie. Met het plaatsen van de containers wordt het voor bewoners mogelijk gemaakt om het afval in de toekomst te scheiden.

Voor overige bewoners in de wijk blijft de huidige manier van inzamelen gehandhaafd. Vooralsnog worden de plannen voor het centrumgebied in Muiden in samenwerking met de gemeente Gooise Meren nog verder uitgewerkt. Bewoners worden hier op een later moment weer bij betrokken.

Omdat de  locatie aan de Prinses Irenestraat geen overlap heeft met het centrumgebied is er i.v.m. de voortgang voor gekozen om deze locatie al aan bewoners voor te leggen.

De reactietermijn sluit 10 januari 2021.

————————————————–

Update: 13 juli 2020.

Waar staan we nu?

Vorig jaar zijn een aantal bijeenkomsten geweest in samenwerking met de gemeente Gooise Meren, met inwoners en andere belanghebbenden over de plaatsing van ondergrondse containers in Muiden. Graag informeren wij u over de stand van zaken. Naar aanleiding van deze bijeenkomsten is besloten om te onderzoeken of het mogelijk is om aan te haken bij de gemeentelijke (her)ontwikkelingsplannen aan de buitenranden van Muiden (Vestingplein en Amsterdamse Poort). Het gaat in dit geval om grote projecten met veel (afval overstijgende) belangen, waarbij het in het kader van efficiëntie belangrijk is om op in te haken. Bij het toevoegen van nieuwe gebruiksfuncties (in dit geval ondergrondse containers voor huishoudelijk afval) staat de openbare ruimte vaak onder druk. Het is om die reden belangrijk om conflicterende belangen in kaart te brengen, zodat er goede afwegingen kunnen worden gemaakt. In de afgelopen periode heeft de GAD een mogelijk scenario voor een toekomstbestendige afvalinzameling in Muiden voorgelegd aan de gemeente Gooise Meren. Hierbij is een analyse gemaakt met daarin ook de eventuele gevolgen voor o.a. de loopafstanden. Dit voorgelegde scenario wordt in de komende periode door gemeente Gooise Meren verder uitgewerkt en beoordeeld. Naderhand zal gezamenlijk een verdere invulling worden gegeven aan de planvorming.

De participatiegroep heeft deze informatie per mail/brief ontvangen. (Zie bij downloads)

Nieuwbouw

Het kan voorkomen dat er in Muiden ondergrondse containers worden geplaatst in het kader van herontwikkeling en/of nieuwbouw.

Vragen?

Heeft u vragen neemt u dan contact op met onze klantenservice via info@gad.nl. Wij zijn ook telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.00 – 16.00 uur op 035 – 699 18 88.

Downloads

Verslag participatiebijeenkomst 1 (pdf)
Verslag participatiebijeenkomst 2 (pdf)

20 07 13 update Muiden participatiegroep 

Praat met ons mee over ondergrondse containers in Muiden: kom 18 september tussen 19.00 en 20.30 uur naar de inloopavond in De Kazerne!

Op deze pagina kunt u alles lezen over de voortgang van het plaatsen van nieuwe ondergrondse containers in Muiden. We plaatsen regelmatig updates.

Plaatsing ondergrondse containers

Laatste update: 4 september 2019.

De afvalinzameling in Muiden is aan het veranderen. Bewoners met voldoende buitenruimte voor eigen containers aan huis hebben in het afgelopen jaar een vierde container voor PMD (lege verpakkingen van plastic en blik en drinkpakken) gekregen. In het centrum van Muiden worden in de toekomst ondergrondse containers geplaatst voor huishoudens met onvoldoende buitenruimte die nu (wellicht) nog gebruik maken van huisvuilzakken en deze aan de straat zetten. De keuze voor ondergrondse containers is al gemaakt en vastgelegd in het Regionaal Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek.

Op een aantal plaatsen staan al ondergrondse containers, deze blijven waar mogelijk in gebruik. Daarnaast komen er nieuwe containers bij om bewoners in het centrum de mogelijkheid te geven om huishoudelijk afval te scheiden. Met de komst van ondergrondse containers verdwijnen de huisvuilzakken uit het straatbeeld en dragen we bij aan een betere toekomst.

Wat is er al gedaan?

De GAD is al enige tijd bezig met onderzoek naar geschikte locaties voor ondergrondse containers. Eerder zijn inwoners en andere belanghebbenden daarom uitgenodigd om mee te denken. Tijdens de participatieavonden die op 23 april en 29 april 2019 zijn gehouden, zijn mogelijke locaties besproken. Ook zijn er vanuit diverse inwoners voorstellen gedaan om ondergrondse containers te plaatsen aan de uitvalswegen van Muiden.

Waar staan we nu?

Naar aanleiding van deze inspraak en in overleg met de gemeente Gooise Meren ligt de focus nu op de (on)mogelijkheid van het plaatsen van ondergrondse containers in de omgeving van de oude entree Naarderpoort (incl. Racelijnsplein en Vestingplein). Woensdag 18 september 2019 zal hierover een inloopavond plaatsvinden.

En daarna?

Wanneer er locaties zijn vastgesteld, zal in overleg met de gemeente Gooise Meren op enig moment worden gestart met grondonderzoek. Dit is nodig om de haalbaarheid van locaties te toetsen. Bij werkzaamheden worden omwonenden tijdig geïnformeerd.

Nieuwbouw

Het kan voorkomen dat er in Muiden ondergrondse containers worden geplaatst in het kader van herontwikkeling en/of nieuwbouw.

Vragen?

Heeft u vragen neemt u dan contact op met onze klantenservice via info@gad.nl. Wij zijn ook telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.00 – 16.00 uur op 035 – 699 18 88.

Downloads

Verslag participatiebijeenkomst 1 (pdf)
Verslag participatiebijeenkomst 2 (pdf)