Plaatsing ondergrondse containers

Laatste update: 4 september 2018.

Een aantal werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Op zes locaties (Elzingapark, Van Erven Dorenspark, Ferry Oversteegehof, Jean Landréhof, Langerak/Akkerhof, Vreedenburgh) zijn nieuwe ondergrondse containers geplaatst. Inmiddels is ook de locatie aan het Jagerspad (LR013) gerealiseerd.

Planning

Op enkele locaties worden achteraf nog binnencontainers gewisseld zodat de locaties te gebruiken zijn voor zowel restafval als pmd (lege verpakkingen van plastic,  blik en drinkpakken).  We verwachten eind 2018 helemaal klaar te zijn. Voorafgaand aan de plaatsingen is het mogelijk dat er nog kabels en/of leidingen moeten worden verlegd.

Procedure aanvragen locaties Ondergronds containers
In het voorjaar van 2017 zijn in overleg met bewoners de ontwerp locaties voor de nieuwe ondergrondse containers vastgesteld. De concept aanwijzingsbesluiten zijn daarna naar de omwonenden en toekomstige gebruikers gestuurd en digitaal gepubliceerd. Belanghebbenden konden hierop reageren door een zienswijze in te dienen. Ook konden zij tijdens een inloopbijeenkomst vragen stellen. Het College van Burgemeesters & Wethouders heeft vervolgens het definitieve locatieplan goedgekeurd. Op 2 februari jl. zijn de definitieve aanwijsbesluiten gepubliceerd en is officiële bekendmaking gepubliceerd in het blad ‘gemeenschappelijke regeling van de overheid’. Op 11 mei jl. is het definitieve aanwijzingsbesluit voor de locatie Vreedenburgh gepubliceerd.

Vragen?

Heeft u vragen neemt u dan contact op met onze klantenservice via info@gad.nl. Wij zijn ook telefonische bereikbaar op werkdagen van 8.00 – 16.00 uur op 035 – 699 18 88.

Links en downloads

Officiële bekendmaking definitief aanwijzingsbesluit
Definitief zienswijzenverslag
Officiële bekendmaking concept aanwijzingsbesluiten

Update 19 juni

Op 13 locaties in Laren gaat de GAD dit jaar ondergrondse containers plaatsen. Alle vergunningen zijn rond en inwoners van Laren hebben inmiddels de definitieve aanwijzingsbesluiten ontvangen.

Planning

De eerste werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Op zes locaties (Elzingapark, Van Erven Dorenspark, Ferry Oversteegehof, Jean Landréhof, Langerak/Akkerhof, Vreedenburgh) zijn nieuwe ondergrondse containers geplaatst. Op enkele locaties worden achteraf nog binnencontainers gewisseld zodat de locaties te gebruiken zijn voor zowel restafval als pmd (lege verpakkingen van plastic,  blik en drinkpakken).  We verwachten eind 2018 helemaal klaar te zijn. Voorafgaand aan de plaatsingen is het mogelijk dat er nog kabels en/of leidingen moeten worden verlegd.

In week 24-25 is gestart met plaatsingswerkzaamheden voor locatie LR013 Jagerspad. Voor de locaties LR006 (Groene Gerritsweg), LR009 (Brink), LR016 (Naarderstraat / Cornelis Bakkerlaan), LR019 (Vreedenburg) en het Pastoor Hendrikspark kunnen nog geen definitieve aanwijzingsbesluiten worden afgegeven. Hier wordt nog verder onderzoek verricht.