voor inwoners, met gemeenten

Op deze pagina kunt u alles lezen over de voortgang van het plaatsen van nieuwe ondergrondse containers in Laren. We plaatsen regelmatig updates, en op onderstaande kaart kunt u de voortgang per locatie bekijken.

Als u op het pijltje linksboven in de kaart klikt, krijgt u een overzicht van alle locaties. Als u rechtsboven op het rechthoekje klikt kunt u een grotere kaart bekijken. Daar kunt u op locatienaam of straat zoeken. U kunt ook onze handleiding downloaden (pdf).

Plaatsing ondergrondse containers

Laatste update 2 december 2020

In Laren zijn in de afgelopen jaren op diverse locaties (ondergrondse) containers geplaatst. Hiermee is het voor bewoners in de hoog- en stapelbouw mogelijk gemaakt om het afval gescheiden aan te bieden. Om dit voor iedereen mogelijk te maken wordt door de GAD onderzoek gedaan in de omgeving van gebruikers. Hierbij wordt rekening gehouden met de “richtlijnen locaties inzamelvoorzieningen”.

Ontwerp locatiebesluit

De GAD heeft een geschikte locatie gevonden aan de Bazelweg. Om de locatie formeel te kunnen aanwijzen is op 2 december 2020 namens het Dagelijks Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek een ontwerp locatiebesluit afgegeven. Het ontwerp locatiebesluit is in te zien via officiëlebekendmakingen.nl

Het is tot 13 januari 2021 mogelijk om uw zienswijze op het locatiebesluit kenbaar te maken. Na de sluitingstermijn worden alle zienswijzen in behandeling genomen.

Planning

In de komende weken worden er in Laren geen nieuwe (ondergrondse) containers geplaatst. Mochten er werkzaamheden nodig zijn, dan worden deze aangekondigd op deze website.

Nieuwbouw

Het kan voorkomen dat er in het aankomende jaar ondergrondse containers worden geplaatst in het kader van herontwikkeling en/of nieuwbouw.

Vragen?

Heeft u vragen neemt u dan contact op met onze klantenservice via info@gad.nl. Wij zijn ook telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.00 – 16.00 uur op 035 – 699 18 88.

Onderzoek locatie ondergrondse container

Laatste update: 2 april 2020.

Binnenkort worden er  proefsleuven gegraven in het grasveld bij het Pastoor Hendrikspark om te onderzoeken hoe de kabels en leidingen onder de grond liggen. Dit onderzoek is nodig om te kunnen bepalen of deze locatie geschikt is om ondergrondse containers mogelijk te kunnen plaatsen. Naast deze locatie zijn eerder ook andere locaties aan het Pastoor Hendrikspark onderzocht. Hierna wordt gekeken welke locaties  het meest gunstig zijn voor gebruikers en inzameldienst. Op dit moment staat er nog niets vast.

U zult na dit onderzoek en wanneer dit weer mogelijk is, worden uitgenodigd voor een bijeenkomst waar de GAD een presentatie zal geven. Ook krijgt u alle gelegenheid vragen te stellen, mee te denken en ideeën naar voren te brengen. Gebruikers en omwonenden ontvangen hiervoor te zijner tijd een uitnodiging.

De werkzaamheden die hiervoor nodig zijn kunnen mogelijk overlast voor u veroorzaken. Uiteraard proberen we deze overlast zo beperkt mogelijk te houden. Wij vragen hiervoor uw begrip en medewerking. De werkzaamheden worden volgens de huidige planning binnen nu en twee weken uitgevoerd door Knipscheer Infrastructuur.

Plaatsing ondergrondse containers

Laatste update: 10 mei 2019.

In Laren worden in totaal op 17 locaties ondergrondse containers geplaatst. In de afgelopen maanden zijn de volgende locaties opgeleverd en in gebruik genomen:

LR001 – Elzingapark
LR002 – Van Erven Dorenspark
LR007 – Ferry-Oversteegenhof
LR008 – Jean-Landréhof
LR010alt1 – Schoutenbosje
LR011 – Zevenend / Barbiersweg
LR013 – Jagerspad / Carry van Bruggenhof
LR014 – Langerak / Akkerhof
LR018 – Tabakspaadje
LR019 – Vreedenburgh
LR022 – Zandgat

Op een aantal van de gerealiseerde locaties is een duo-container in gebruik. Duo-containers bestaan uit een opening voor restafval en een opening voor plastic, metaal en drinkpakken (PMD).

 

Impressie duocontainer

 

Planning

In de komende periode zullen er graafwerkzaamheden worden verricht op de locatie:

LR005 – Spinnewiel

Omwonenden en gebruikers zullen tijdig worden geïnformeerd over de plaatsingswerkzaamheden en/of eventuele veranderingen in de directe leefomgeving.

Onderzoek
Op diverse locaties wordt nog (technisch) onderzoek verricht. Bij veranderingen wordt u via deze pagina geïnformeerd.

Nieuwbouw
Het kan voorkomen dat er ondergrondse containers worden geplaatst in het kader van herontwikkeling en/of nieuwbouw.

Vragen?
Heeft u vragen neemt u dan contact op met onze klantenservice via info@gad.nl. Wij zijn ook telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.00 – 16.00 uur op 035 699188

 

Procedure aanvragen locaties Ondergronds containers
In het voorjaar van 2017 zijn in overleg met bewoners de ontwerp locaties voor de nieuwe ondergrondse containers vastgesteld. De concept aanwijzingsbesluiten zijn daarna naar de omwonenden en toekomstige gebruikers gestuurd en digitaal gepubliceerd. Belanghebbenden konden hierop reageren door een zienswijze in te dienen. Ook konden zij tijdens een inloopbijeenkomst vragen stellen. Het College van Burgemeesters & Wethouders heeft vervolgens het definitieve locatieplan goedgekeurd. Op 2 februari jl. zijn de definitieve aanwijsbesluiten gepubliceerd en is officiële bekendmaking gepubliceerd in het blad ‘gemeenschappelijke regeling van de overheid’. Op 11 mei jl. is het definitieve aanwijzingsbesluit voor de locatie Vreedenburgh gepubliceerd.

Vragen?

Heeft u vragen neemt u dan contact op met onze klantenservice via info@gad.nl. Wij zijn ook telefonische bereikbaar op werkdagen van 8.00 – 16.00 uur op 035 – 699 18 88.

Links en downloads

Officiële bekendmaking definitief aanwijzingsbesluit
Definitief zienswijzenverslag
Officiële bekendmaking concept aanwijzingsbesluiten