voor inwoners, met gemeenten

Nederhorst den Berg

Update 28 december 2020.

 

Op woensdag 6 januari 2021 worden er proefsleuven gegraven. Hierbij wordt ter plekke gekeken of er kabels en leidingen liggen die niet op de tekening  staan.

Inwoners van Nederhorst den Berg hebben een brief ontvangen over de plaatsing van ondergrondse containers aan de Legakker.

Het ontwerp locatiebesluit is reeds vastgesteld door de gemeente Wijdemeren op 25 juni 2019 en door het Dagelijks Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek d.d. 21 augustus 2019.

Er is echter nog een officiële publicatie nodig op Overheid.nl. Gezien de tussenliggende tijd wordt er alsnog de mogelijkheid gegeven om een reactie in de vorm van een zienswijze in te dienen. Deze zullen nader worden bekeken. In de rapportage  zienswijze kan men erugvinden wat de antwoorden zijn op de reeds ingediende zienswijzen. Hiermee kunnen de inwoners rekening houden mocht men een zienswijze willen indienen. De sluitingstermijn is 6 januari 2021.

Hier kunt u tevens het verslag van de eerste bijeenkomst inzien.

 

 

 

Nedervecht, aanpassing inzamelsysteem.

Update: 3 juli 2020.

Op initiatief van enkele buurtbewoners is er een gesprek aangegaan met de gemeente en GAD om de huidige inzameling van huishoudelijk afval te bespreken. Naar aanleiding van dat gesprek is er afgesproken te onderzoeken of de wens om van 4 containers aan huis naar ondergrondse containers en 1 gft container aan huis gedragen wordt in de wijk. Hiervoor zijn er diverse brieven verstuurd en zijn de inwoners van de wijk uitgenodigd een enquête in te vullen. Doel van deze enquête is om te peilen wat de wensen en ideeën zijn van de inwoners en te onderzoeken of een eventuele wijziging in het huidige inzamelsysteem draagvlak heeft.

Informatieavond

Op woensdag 22 januari is er een bijeenkomst geweest bij de voetbalverenging Nederhorst, waar de uitkomsten  van de enquête en het vervolg proces gepresenteerd en besproken zijn.  Nedervecht verslag infoavond 22 jan 2020

Officiële bekendmaking.

De procedure is gevolgd en het concept besluit is gepubliceerd op Mijnoverheid.nl Officiële bekendmakingen.