voor inwoners, met gemeenten

Plaatsing ondergrondse containers

Update 16 juni 2021

Op diverse locaties in Loosdrecht worden komende maand ondergrondse containers geplaatst. Voor een deel gaat het om nieuwe locaties of uitbreiding van bestaande locaties, waarvoor eerder locatiebesluiten zijn genomen. Een ander deel betreft vervanging van bestaande containers in het kader van grootschalig onderhoud. Omwonenden worden voorafgaand aan de werkzaamheden per brief geïnformeerd.

Het betreft de volgende locaties:

  • NBLD002 – Vuntuslaan -> bestaande bovengrondse locatie gaat deels ondergronds – 2 pmd, 1 glas, 1 oud papier&karton, 1 rest – 1 textiel + gft blijft bovengronds.
  • NBLD003 – Luitgardeweg -> nieuwe locatie in bestaande bouw  – 1 pmd, 1 oud papier&karton, 1 rest + gft bovengronds

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Update 26 maart 2021

Het Dagelijks Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek maakt bekend dat zij heeft vastgesteld een definitief locatiebesluit met de aanwijzing van een locatie voor ondergrondse inzamelvoorzieningen voor de inzameling van huishoudelijk (rest)afval in de gemeente Wijdemeren.

Het gaat hierbij om een locatiebesluit waarvoor zienswijzen zijn ingebracht binnen de gestelde reactietermijn van zes weken.

Het betreft het locatiebesluit met het kenmerk: OVC2020-01-NBLD002-21.0002017 (Vuntuslaan)

Het definiteve locatiebesluit is in te zien op Officiële bekendmakingen.nl

Het definitieve locatiebesluit is per brief verstuurd aan de betreffende gebruikers

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Update 23 oktober 2020.

Op 23 oktober worden in Wijdemeren besluiten afgegeven. De inwoners zullen hierover een brief per post ontvangen. Het gaat om de volgende locaties:

1 ontwerp locatiebesluit in Wijdemeren (Loosdrecht) :                 NBLD002 Vuntuslaan

Ontwerp locatiebesluit is in te zien op officiëlebekendmakingen.nl 

1 definitief locatiebesluit in Wijdemeren (Loosdrecht):               NBLD003 Luitgardeweg

Defintieve locatiebesluit is in te zien op officiëlebekendmakingen.nl

 

Nieuws van 23 augustus:

Inwoners rond de Godelindelaan-Luitgardeweg hebben een brief ontvangen met het ontwerp locatiebesluit tot plaatsing van ondergrondse containers aan de Luitgardeweg locatiecode NBLD003. Op deze nieuwe locatie is het mogelijk om het restafval, lege verpakkingen van plastic, blik en drinkpakken (pmd) papier & karton en groente-fruit en etensresten (gft) weg te brengen. De tijdelijke bovengrondse containers aan de Godelindelaan zullen worden weggehaald.

Het ontwerp locatiebesluit is afgegeven door het Dagelijks Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek. De procedure en het ontwerp locatiebesluit, alsmede de overzichtstekening vindt u in onderstaande link.  Zijn er bezwaren tegen deze locatie dan kunnen inwoners reageren door een zienswijze in te dienen.

De ontwerp locatiebesluiten zijn in te zien via officiëlebekendmakingen.nl

Brief met procedure en locatieoverzicht: 20 08 26 NBLD003 (Luitgardeweg) brief ontwerp locatiebesluit

Update 23 mei 2020

Verplaatsen en vernieuwen containers

Inwoners en omwonenden van de Godelindelaan ontvangen deze week een brief waarin zij in de gelegenheid worden gesteld hun mening kenbaar te maken over een locatievoorstel voor ondergrondse containers. Deze brief is verstuurd omdat het niet mogelijk is om samen te komen in een participatiebijeenkomst en wij de mening van de betrokkenen belangrijk vinden.

Er staan tijdelijke bovengrondse containers voor glas, pmd (plastic verpakkingen, blik en drinkpakken) en restafval aan de Godelindelaan. Deze bovengrondse containers worden vervangen door ondergrondse systemen en uitgebreid met een bovengrondse gft voorziening en eventueel een ondergrondse container voor papier en karton. Voor de glascontainer wordt nog een centrale locatie gezocht.

Het gaat om een locatievoorstel in de groenstrook aan de Luitgardeweg, hoek Mijndenlaan.

Betrokkenen kunnen tot uiterlijk 14 juni reageren per mail aan meedenken@gad.nl of reageren per post, waarvoor een antwoordenvelop is toegevoegd aan de brief. In de brief staat ook vermeld welke informatie voor ons van belang is te weten.

De GAD en de gemeente Wijdemeren zullen de ingezonden stukken beoordelen en hier (schriftelijk) een terugkoppeling geven.

Klik op onderstaande link voor de brief met het locatievoorstel:

 Brief met locatievoorstel

Update: 21 april 2020

In Wijdemeren is gestart met een inventarisatie van geschikte locaties voor ondergrondse containers. In principe worden ondergrondse containers geplaatst daar waar:

  1. sprake is van hoogbouw
  2. sprake is van veel laagbouw met weinig buitenruimte (<30m2), waardoor inwoners geen ruimte hebben voor het plaatsen van meerdere containers

Procedure aanvragen locaties
Na afronding van de inventarisatie volgt een toetsing op technische haalbaarheid, waarbij gekeken wordt naar de aanwezigheid van kabels en leidingen, de begroeiing (bomen) en de mogelijkheid om de ondergrondse containers veilig te kunnen legen. Vervolgens ontvangen omwonenden die gebruik kunnen maken van deze containers een conceptaanwijzingsbesluit, waarna informatie- en participatiebijeenkomsten met gemeenten en omwonenden plaatsvinden. Ook is er de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze (bezwaarschrift).

Planning
Afhankelijke van de technische haalbaarheid en weersomstandigheden kunnen de ondergrondse containers in Wijdemeren in 2021 gebruik worden genomen. Zodra meer bekend is over de locaties ontvangen omwonenden informatie.

Proefsleuven Vuntuslaan

Op  23 of 24 april worden proefsleuven gegraven in de Vuntuslaan om te onderzoeken hoe de kabels en leidingen onder de grond liggen. Dit onderzoek is nodig om te kunnen bepalen of deze locatie geschikt is om ondergrondse containers mogelijk te kunnen plaatsen.

De werkzaamheden die hiervoor nodig zijn duren circa een halve dag en kunnen mogelijk overlast voor u veroorzaken. Uiteraard proberen we deze overlast zo beperkt mogelijk te houden. Wij vragen hiervoor uw begrip en medewerking. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Knipscheer Infrastructuur.

Hoe verder?

Waar de containers definitief komen te staan, staat dus nog niet vast. Eerst volgt een concept locatie besluit dat u wordt toegezonden. Op dit besluit kunt u een zienswijze indienen. Na behandeling van alle zienswijzen volgt een aanwijs- en definitief besluit. Daarna wordt de ondergrondse container geplaatst en kunt u deze in gebruik nemen.

Vragen?
Heeft u vragen neemt u dan contact op met onze klantenservice via info@gad.nl. Wij zijn ook telefonische bereikbaar op werkdagen van 8.00 – 16.00 uur op 035 – 699 18 88.