Laatste nieuws:

Op woensdag 22 juni 2016 ontvingen de bewoners van de proefopstelling Ton Kootsingel een brief met het definitieve aanwijzingsbesluit voor het aanbieden van huishoudelijk restafval in de ondergrondse container op de locatie MD001. De officiële bekendmaking is gepubliceerd op de gemeentepagina van Gooise Meren. Gedurende de wettelijke termijn van 6 weken is er gelegenheid om in hoger beroep te gaan.

Inmiddels is gestart met de voorbereiding van de plaatsing van de ondergrondse containers. Er zijn proefsleuven gegraven en er is bodemonderzoek uitgevoerd. Wanneer de plaatsingswerkzaamheden aanvangen, zullen direct omwonenden worden geinformeerd.

Wat hieraan vooraf ging:

De GAD heeft diverse pilots uitgevoerd in het kader van het  project Van afval naar grondstof (VANG). Daarmee is ervaring opgedaan met de gescheiden inzameling van herbruikbare grondstoffen in (historische) gemeentekernen met (semi) ondergrondse containers. Ook in Muiden is in samenwerking met de gemeente een pilot uitgevoerd. Daarbij zijn extra containers geplaatst op de bestaande aanbiedplaats op de Ton Kootsingel. Uit de resultaten van de pilots blijkt dat via deze manier van inzamelen een bijdrage wordt geleverd aan het gescheiden inzamelen van herbruikbare grondstoffen en het terugdringen van de hoeveelheid restafval. Ook levert het een schoner straatbeeld op.

De gemeente Muiden en de GAD zijn voornemens de huidige pilotlocatie om te zetten naar een definitieve aanbiedplaats. Hierbij is op verzoek van verschillende bewoners een gewijzigde locatie aangewezen op het nabijgelegen parkeerterrein.

Op woensdag 16 maart 2016 ontvingen de bewoners van de proefopstelling Ton Kootsingel een brief met het concept aanwijzingsbesluit voor het aanbieden van huishoudelijk restafval in de ondergrondse container op de locatie MD001. Tevens is dit aanwijzingsbesluit gepubliceerd.

Twee inwoners hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Met beide inwoners is contact opgenomen voor de behandeling van de zienswijze. Hier kunt u het verslag zienswijzen downloaden.

Het technisch onderzoek (bodem, grondwater en kabels & leidingen) is afgerond. Ook is er een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten wordt de plaatsing van ondergrondse containers momenteel voorbereid.

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 21 september 2016. Bij nieuwe wetenswaardigheden volgt een update. Bij vragen kunt u een mailbericht sturen naar info@gad.nl of op werkdagen tussen 9:00 en 16:00 uur contact opnemen met de GAD via telefoonnummer (035) 699 18 88 voor het maken van een terugbelnotitie.