In Naarden Vesting worden wekelijks de door de bewoners op straat aangeboden vuilniszakken door de GAD  ingezameld. Deze vuilniszakken ontsieren het straatbeeld en trekken ongedierte en vogels aan die de zakken stuk maken. Doordat het afval niet gescheiden wordt ingezameld, komen er nog veel herbruikbare grondstoffen bij het restafval terecht. De gemeente Naarden en de GAD willen hier verandering in brengen.

Laatste nieuws.

Op 23 november ontvingen de inwoners van Naarden Vesting een brief met het definitieve aanwijzingsbesluit voor het anbieden van huishoudelijk afval in ondergrondse containers, alsmede de overzichtskaart met de locatie waar zij op worden aangesloten voor restafval. De officiële bekendmaking is gepubliceerd op de gemeentepagina in de huis aan huis aan huisbladen van de gemeente Gooise Meren.

Hoe verder:

Na het verstrijken van de beroepstermijn van 6 weken zal o.a. bodemonderzoek, een archeologisch onderzoek, het graven van proefsleuven voor het opsporen van kabels en leidingen gebruikt worden. Hoewel deze werkzaamheden hiervoor beperkt zijn, kunt u hier kortstondig enige hinder van ondervinden

Wat ging hieraan vooraf?

In 2012 heeft de gemeente Naarden een bewonersonderzoek uitgevoerd over de inzameling van huishoudelijk afval in Naarden Vesting. Uit de resultaten blijkt dat er onder bewoners ergernis is over de rommel en zwerfafval die deze vorm van inzamelen oplevert. Tevens kwam naar voren dat er draagvlak is voor de invoering van ondergrondse containers in de Vesting.

De GAD heeft pilots uitgevoerd in het kader van het  project Van afval naar grondstof (VANG). Daarmee is ervaring opgedaan met de gescheiden inzameling van herbruikbare grondstoffen in (historische) gemeentekernen via (semi) ondergrondse containers. Ook in Naarden Vesting is een pilot uitgevoerd. Daarbij zijn containers geplaatst op het Adriaan Dortsmanplein. Uit de resultaten van de pilots blijkt dat via deze manier van inzamelen een bijdrage geleverd kan worden aan het gescheiden inzamelen van herbruikbare grondstoffen. Ook levert het een schoner straatbeeld op. 

Op 7 juli 2016 ontvingen de bewoners van Naarden Vesting een brief met het concept aanwijzingsbesluit voor het aanbieden van huishoudelijk afval in ondergrondse containers, alsmede de overzichtkaart met locatiecode waar zij op worden aangesloten voor het restafval. De officiële bekendmaking is gepubliceerd op de gemeentepagina van Gooise Meren. Gedurende de wettelijke termijn van 6 weken is er gelegenheid een zienswijze in te dienen. De omwonenden zijn hierover ook ingelicht per aparte brief.

Naar aanleiding van de binnengekomen zienswijzen worden de locaties opnieuw onderzocht. Hiervoor worden ook vaak de indieners van de zienswijzen bezocht of gebeld voor een gesprek. Vervolgens worden de definitieve aanwijsbesluiten vastgesteld.

Downloads.

Definitief aanwijzingsbesluit

De plattegrond met een overzicht van de verschilende locaties van de ondergrondse containers en de verschillende afval(= grondstof) soorten.

de presentatie van de inpassing.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 23 november 2016. Bij nieuwe wetenswaardigheden volgt een update. Voor vragen kunt u een mailbericht sturen naar naardenondergronds@gad.nl of op werkdagen tussen 9:00 en 16:00 uur contact opnemen met de GAD via telefoonnummer (035) 699 18 88 voor het maken van een terugbelnotitie.