In Naarden Vesting worden wekelijks de door de bewoners op straat aangeboden vuilniszakken door de GAD  ingezameld. Deze vuilniszakken ontsieren het straatbeeld en trekken ongedierte en vogels aan die de zakken stuk maken. Doordat het afval niet gescheiden wordt ingezameld, komen er nog veel herbruikbare grondstoffen bij het restafval terecht. De gemeente Naarden en de GAD willen hier verandering in brengen.

Laatste nieuws.

Na afronding van de zienswijze procedure is de GAD druk bezig om alle vergunningen te realiseren en met alle nutsbedrijven zover te komen en afspraken te maken, dat de plaatsing uitgevoerd kan worden. Dit alles neemt meer tijd in beslag dan was voorzien.De GAD heeft niet stilgezeten.

Onderstaand een overzicht van de huidige stand van zaken.

De ondergrondse containers op het Adriaan Dortsmanplein en de Kooltjesbuurt zijn reeds in gebruik genomen.

Locatie ND004 (Westwalstraat/ Cattenhagestaat) Is gereed voor uitvoering.

 

Locatie ND002 ( Westwalstraat/Peperstraat) Nog niet gereed voor uitvoering vanwege procedure verontreinigde grond en onderhandeling met KPN.

Locatie ND009 ( Oostwalstraat ) Proefsleuven worden dit jaar nog gegraven

 

Locatie ND007 (Oude Haven) PWN waterleiding bedrijf heeft toegezegd de 2 leidingen dit jaar te verleggen, daarna gereed voor uitvoering.                      

 

 

De planning is erop gericht om de ondergrondse containers te plaatsen in het 1e kwartaal 2018 en dan met voorkeur januari 2018.Hierbij moet er rekening worden gehouden dat de afspraken van betrokkenen worden nagekomen en de weersomstandigheden meezitten.

Wat ging hieraan vooraf?

In 2012 heeft de gemeente Naarden een bewonersonderzoek uitgevoerd over de inzameling van huishoudelijk afval in Naarden Vesting. Uit de resultaten blijkt dat er onder bewoners ergernis is over de rommel en zwerfafval die deze vorm van inzamelen oplevert. Tevens kwam naar voren dat er draagvlak is voor de invoering van ondergrondse containers in de Vesting.

De GAD heeft pilots uitgevoerd in het kader van het  project Van afval naar grondstof (VANG). Daarmee is ervaring opgedaan met de gescheiden inzameling van herbruikbare grondstoffen in (historische) gemeentekernen via (semi) ondergrondse containers. Ook in Naarden Vesting is een pilot uitgevoerd. Daarbij zijn containers geplaatst op het Adriaan Dortsmanplein. Uit de resultaten van de pilots blijkt dat via deze manier van inzamelen een bijdrage geleverd kan worden aan het gescheiden inzamelen van herbruikbare grondstoffen. Ook levert het een schoner straatbeeld op. 

Op 7 juli 2016 ontvingen de bewoners van Naarden Vesting een brief met het concept aanwijzingsbesluit voor het aanbieden van huishoudelijk afval in ondergrondse containers, alsmede de overzichtkaart met locatiecode waar zij op worden aangesloten voor het restafval. De officiële bekendmaking is gepubliceerd op de gemeentepagina van Gooise Meren. Gedurende de wettelijke termijn van 6 weken is er gelegenheid een zienswijze in te dienen. De omwonenden zijn hierover ook ingelicht per aparte brief.

Naar aanleiding van de binnengekomen zienswijzen worden de locaties opnieuw onderzocht. Hiervoor worden ook vaak de indieners van de zienswijzen bezocht of gebeld voor een gesprek. Vervolgens worden de definitieve aanwijsbesluiten vastgesteld.

Op 23 november 2016 ontvingen de inwoners van Naarden Vesting een brief met het definitieve aanwijzingsbesluit voor het anbieden van huishoudelijk afval in ondergrondse containers, alsmede de overzichtskaart met de locatie waar zij op worden aangesloten voor restafval. De officiële bekendmaking is gepubliceerd op de gemeentepagina in de huis aan huis aan huisbladen van de gemeente Gooise Meren.

Na het verstrijken van de beroepstermijn van 6 weken zal o.a. bodemonderzoek, een archeologisch onderzoek, het graven van proefsleuven voor het opsporen van kabels en leidingen gebruikt worden. Hoewel deze werkzaamheden hiervoor beperkt zijn, kunt u hier kortstondig enige hinder van ondervinden

 

Downloads.

Definitief aanwijzingsbesluit

De plattegrond met een overzicht van de verschilende locaties van de ondergrondse containers en de verschillende afval(= grondstof) soorten.

de presentatie van de inpassing.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2 november 2017. Bij nieuwe wetenswaardigheden volgt een update. Voor vragen kunt u een mailbericht sturen naar naardenondergronds@gad.nl of op werkdagen tussen 9:00 en 16:00 uur contact opnemen met de GAD via telefoonnummer (035) 699 18 88 voor het maken van een terugbelnotitie.