voor inwoners, met gemeenten

Bezuinigingen bij GAD

Publicatiedatum: 9 juli 2021

Afgelopen tijd is er veel gesproken over de bezuinigingsmaatregelen die GAD komende jaren moet nemen. Er is in de pers met name bericht over de maatregel ‘stoppen met de papierinzameling door de verenigingen’. Op 8 jl. juli heeft het Algemeen Bestuur van de Regio de Regiobegroting vastgesteld en daarmee besloten over de te nemen maatregelen.

Afgelopen maand is de Regiobegroting 2022 – 2025 in alle zes gemeenteraden besproken. Alle gemeenteraden hebben hun zienswijze ingediend en deze zijn meegenomen in de besluitvorming. Ook de verschillende sentimenten vanuit de raden hebben een rol gespeeld in het genomen besluit. In deze toelichting worden de vastgestelde bezuinigingsmaatregelen toegelicht.

Stoppen met inzameling papier door verenigingen

Het oud papier zal door de GAD worden ingezameld. Deze bezuinigingsmaatregel roept begrijpelijk veel weerstand op. Het betekent echter niet dat de financiële bijdrage zomaar stopt. GAD vindt de inzet van de verenigingen binnen de regio zeer waardevol. Verenigingen krijgen hoe dan ook komende drie jaar hetzelfde bedrag toegekend als dat zij dit jaar ontvangen. Komend jaar gaat de GAD met de betrokken verenigingen en gemeenten in gesprek om gezamenlijk te kijken naar alternatieve werkzaamheden en een concreet plan maken.

Deze alternatieve werkzaamheden liggen in lijn met de Grondstoffenvisie. Hierbij kunt u denken aan; zwerfafval ruimen, educatie op scholen, inzamelacties organiseren van bijvoorbeeld elektrische apparaten of het verspreiding van informatie in de omgeving.

Meer lezen over “Waarom stoppen met ophalen OPK door verenigingen“.

Optimaliseren inzamelwijze en – frequenties

Door het goed op elkaar afstemmen van de inzamelfrequenties ontstaat een stabielere, efficiëntere planning. De nieuwe inzamelfrequenties worden:

  • Restafval – eens per 2 weken
  • GFT – eens per 2 weken
  • PMD – eens per 3 weken
  • OPK – eens per 4 weken

De inzameling van het restafval wordt verhoogd van driewekelijks naar tweewekelijks en het restafval wordt afwisselend ingezameld met het GFT. In de warme zomer periode mogen inwoners dan het stankafval wat kan leiden tot maden en dergelijke ( zoals vlees- en visresten ) indien noodzakelijk in het restafval kwijt. Het is niet de bedoeling dat overig gft afval in het restafval verdwijnt. Afvalscheiding is en blijft belangrijk.

Liever zien we natuurlijk dat inwoners gebruik maken van biologische afbreekbare zakjes of onze tips gebruiken om stank en overlast tegen te gaan. Echter zullen wij in de warme periode deze uitzondering (zoals voorheen ook in het de afvalstoffenverordening en uitvoeringsbesluiten stond) toelaten. Hiermee wil de GAD tegemoet komen aan de zorgen van de raden en de inwoners over mogelijke stankoverlast in de zomermaanden.

Met de verhoging van de frequentie van het ophalen van restafval komt het Regiobestuur ook tegemoet aan de behoefte om vaker restafval op te halen voor onder meer luiers en incontinentie materialen.

Tariferen

Op dit moment halen wij het grofvuil gratis op. Dit gaan we tariferen, zoals meerdere gemeenten in het land. Ook gaan we het aanbieden van puin/bouwafval op de scheidingsstations tariferen. Deze maatregelen zullen gefaseerd in de komende jaren worden doorgevoerd. Door het tariferen van het ophalen van grofvuil verwachten we dat meer inwoners dit op de scheidingsstations gaan aanbieden. Helaas verwachten we, zeker in het begin, ook meer dumpingen wat onze aandacht vergt.

Stoppen met gratis PMD zakken

We stoppen met de uitgifte van de gratis PMD zakken omdat er voldoende alternatieven voorhanden zijn.

Openingstijden scheidingsstations

De openingstijden van de scheidingsstations blijven ongewijzigd.

Achtergrond

Door verschillende oorzaken is de GAD genoodzaakt te bezuinigen. Kort samengevat: de kosten voor inzameling, transport en verwerking van afval stijgen en de opbrengsten van de grondstoffen dalen. In de Regiobegroting 2022 – 2025 van de Regio Gooi en Vechtstreek kunt u lezen (pagina 17 t/m 21) hoe het komende tekort is berekend en wat de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen zijn en opleveren. Deze maatregelen hebben het uitgangspunt de collectieve dienstverlening aan huis te behouden en de maatwerkdienstverlening te tariferen.

Vervolg

De wijzingen zullen naar verwachting gefaseerd worden ingevoerd. Op korte termijn gaan wij ook met de verenigingen in gesprek hoe wij dit gezamenlijk kunnen oppakken. Wij vinden een zorgvuldige transitie belangrijk, waarin wij waar nodig maatwerk leveren.

Bijlagen

Meer nieuws

Al het nieuws