voor inwoners, met gemeenten

Meer grondstoffen en minder restafval in Gooi en Vechtstreek. Van Afval Naar Grondstof door inwoners een succes.

Publicatiedatum: 5 november 2019

De 250.000 inwoners uit Gooi en Vechtstreek hebben de afgelopen jaren met succes de schouders gezet onder het gescheiden inzamelen van hun huishoudelijk afval. Uit de tussenrapportage blijkt dat het gescheiden aanleveren van huishoudelijk afval is gestegen van 55% (2015) naar 68% (2019). Het restafval is sterk gedaald: van 234 kilo per inwoner per jaar naar 164 kilo. Er is meer groente, fruit, tuinafval (GFT), plastic, metalen-en drink (ver)pakkingen aan huis ingezameld. Ook is er meer grof huishoudelijk afval gebracht naar de vier scheidingsstations in de regio. De dienstverlening van de Grondstoffen en Afvalstoffendienst (GAD) wordt beoordeeld met een dikke voldoende; een 7,6.

VANG

Naar aanleiding van de landelijke opgave om te komen tot meer afvalscheiding en minder restafval is het Regionale Uitvoeringsplan huishoudelijk afval (2015-2020), beter bekend onder de naam Van Afval Naar Grondstof (VANG) in 2016 vastgesteld. Dit plan is nu geƫvalueerd en er is gekeken naar de resultaten van de afvalscheiding, de financiƫle investeringen, de doelstellingen en klanttevredenheid. De totale kosten van de GAD zijn met 5% gestegen ten opzichte van 2015 door extra uitvoeringskosten, extra dienstverlening en hogere kosten voor de verwerking van het restafval en grondstoffen. Al deze resultaten zijn gebundeld in de rapportage Tussenstand Regionaal uitvoeringsplan huishoudelijk afval 2015-2020.

Kansen voor de toekomst

Het restafval van de inwoners van Gooi en Vechtstreek biedt nog kansen: de helft van het ingezamelde restafval bevat nog steeds grondstoffen die gescheiden kunnen worden. Deels door nog beter te informeren en faciliteren maar ook door het inzetten van andere technieken en de laatste inzichten is het mogelijk om daar nog meer grondstoffen uit te halen.

Proces

In november 2019 wordt de tussenrapportage aangeboden aan de colleges van Burgemeesters en Wethouders en aan de gemeenteraden.

De komende periode blijft de aandacht en focus liggen op het verder uitvoeren van VANG. Vanaf 2020 gaat de Regio Gooi en Vechtstreek (waar de GAD onder valt) samen met de regiogemeenten een nieuw grondstoffenprogramma ontwikkelen. De wethouders Milieu & Duurzaamheid betrekken de gemeenteraden in een vroeg stadium bij het ontwikkelen van deze nieuwe visie die betrekking heeft op de volgende periode. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de kaders van het Rijk op het gebied van de circulaire economie en welke ambities de gemeenten hierin hebben.

Meer nieuws

Al het nieuws