Proef integraal afval inzamelen Kerkelanden: één afvaleiland voor bewoners en ondernemers. De Regio Gooi en Vechtstreek en gemeente Hilversum gaan een bijzondere regionale proef uitvoeren op het gebied van het gezamenlijk inzamelen van grond- en afvalstoffen bij het winkelcentrum Kerkelanden.

Combinatie huishoudelijk- en bedrijfsafval
Momenteel haalt de GAD het afval van bewoners op en regelen ondernemers de afvoer van hun eigen afval. In de proef gaat het afval van bewoners, winkeliers én passanten ingezameld worden bij één afvaleiland. Het is ook mogelijk om het afval gescheiden aan te bieden ter recycling. Deze opzet is uniek in Nederland.
Kerkelanden is als regionaal proefgebied uitgekozen omdat het aansluit bij de wensen van bewoners en winkeliers. Bewoners hebben gevraagd om uitbreiding van de reeds aanwezige ondergrondse containers. Ondernemers hebben gevraagd om hun bedrijfsafval in de ondergrondse containers aan te bieden in plaats van de (eigen/private) rolcontainers die zij daar nu voor gebruiken.

Integrale afvalinzameling
De uitkomst van de proef is een model voor integrale afvalinzameling in (winkel)centrumgebieden voor de regio Gooi en Vechtstreek en wellicht landelijk toepasbaar. Het moet leiden tot meer hergebruik, minder vervoersbewegingen, efficiëntere inzameling, aanvaardbare kosten voor alle gebruikers, participatie en een duurzame samenwerking tussen de betrokken partijen. Gemeenten, GAD, winkeliers, inzamelaars en inwoners werken daarbij nauw samen.
 
Doelen
Doelstelling is het ontwikkelen van een nieuw ‘integraal’ afvalmodel voor centrumgebieden in de regio
dat leidt tot:
- meer hergebruik
- minder vervoersbewegingen
- efficiëntere inzameling
- aanvaardbare kosten voor alle gebruikers
- participatie
- duurzame samenwerking tussen verschillende betrokken partijen
Gedurende de proef worden tevens organisatorische, juridische en financiële knelpunten in kaart
gebracht. Hierbij wordt de samenwerking gezocht met Rijkswaterstaat/I&M; NVRD en Provincie.

Projectopzet
Voor de proef gelden verschillende uitgangspunten. Deze uitgangspunten worden gedurende het
project in de gaten gehouden en bij de uitvoering aangehouden.
- Het is een proef voor en door de regio.
- Integrale inzameling van afval en grondstoffen.
- Integrale benadering werkterreinen Fysiek Domein (Milieu/RO/Verkeer/EZ) en participatie.
- De Kerkelanden proef is één van de regionale projecten binnen de brede VANG benadering.
- Deelnemers aan de proef leveren het afval gescheiden aan (huidige situatie is voor
huishoudens middels de restafvalcontainer en voor bedrijven rolcontainers voor restafval en
papier).
- Hilversum en GAD/Fysiek Domein coördineren de proef en voeren deze uit, in afstemming met
de andere regiogemeenten.
- Alle ervaringen/kennis/visie op het gebied van grondstoffen komen in deze pilot samen.
- De proef richt zich in eerste instantie op het verbinden van de belangrijkste
grondstoffenstromen: die van huishoudens en bedrijven (en later die van de openbare ruimte).
- Op het gebied van inzameling, middelen en verwerking verbinding wordt gelegd en
samenwerking wordt gezocht met ambities rijk en provincie (o.a. vraag naar subsidiegelden).

Bewoners en ondernemers betrekken
Participatie vormt een belangrijk onderdeel van de aanloop naar de uiteindelijke uitvoering. De GAD en de gemeente betrekken de vertegenwoordigers van bewoners- en ondernemers bij de plannen.
De winkeliers geven aan welke soorten  welke soorten afval zij kwijt willen en denken mee over de aanbiedplek. Inwoners worden meegenomen in deze plannen.

Laatste nieuws
22-02-2016 is het milieu-eiland van de GAD geopend bij winlekcentrum Kerkelanden. Een groep van 10 ondergrondse containers faciliteert bewoners en bezoekers in het gescheiden inzamelen van hun gft, PMD, glas, papier, en textiel. De restafval container is alleen toegankelijk voor de bewoners boven het winkelcentrum.  De winkeliers maken nog steeds gebruik van de bedrijfs afval containers. Er zijn nog gesprekken gaande om ook de winkeliers gebruik te kunnen laten maken van het milieu-eilend.

06-10-2015 De gemeenteraad is positief over deze proef en we kunnen aan de slag met de voorbereidingen zodat we begin 2016 de containers bij het winkelcentrum kunnen plaatsen. De start van het project willen we graag feestelijk vieren met alle betrokkenen. De kick off is  op dinsdag 6 oktober. Lees hier meer over in de bijgevoegde uitnodiging.

16-9-2015 Het college van Burgemeester en Wethouders van Hilversum heeft op 23 juni 2015 gesproken over de projectopdracht ‘Proef integraal afval inzamelen Kerkelanden ‘. Hierin staat het traject voor de invoering van het gezamenlijk aanbieden van bedrijfs- en huishoudelijk afval  in het winkelcentrum Kerkelanden. Op 26 augustus staat de Proef Kerkelanden  op de agenda van de commissie Verkeer & Beheer. Het streven is om na 26 augustus te starten met de voorbereidingen voor de uitvoering van het project, waaronder de adviezen van de participatiegroep. In de regionale aanpak werken verschillende beleidsterreinen binnen het fysieke domein (de openbare ruimten) samen: verkeer/parkeren, markten, bestemmingsplannen, monumenten, welstand/omgevingsvergunningen, archeologie en bomen (groen).

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 26 april 2016. Bij nieuwe wetenswaardigheden volgt een update. Bij vragen kunt u een mailbericht sturen naar  hilversumkerkelanden@gad.nl of op werkdagen tussen 9:00 en 16:00 uur contact opnemen met de GAD via telefoonnummer (035) 699 18 88 voor het maken van een terugbelafspraak.