Laatste nieuws:

In de komende periode vanaf 2 november worden op onderstaande locaties ondergrondse containers geplaatst:Inwoners worden hierover geinformeerd.

HS013 – Noordse Bosje  à Staan al 3 containers (GFT, REST, GLAS). Komt 1 extra PMD bak bij.

HS021 – Kampstraat/Spuisteeg à  Staat nog niks. Komt een GFT, Rest en pmd container (3 bakken)  

HS050 – Prins Bernhardstraat à Staat nog niks. Komt een Rest, pmd en Glas container (3 bakken)

HS044 – Tapijtstraat à Staat nog niks. Komt een Rest en een pmd container (2 bakken)

HS043.2 – Langestraat à Staat al 1 Rest. Komt een papier container bij (1 bak)

HS043.1 – Kapelstraat à Staan al 4 containers (Glas, pmd, Rest) Komt een bakwissel van 5m3 naar 6m3

HS070 – Kleine Drift à Staan al 2 bakken (pmd en Rest). Komt een papiercontainer bij.

HS054 – Herenstraat à Staat nog niks. Komt een Rest en pmd container (2 bakken)

 

 

Voor de locatie HS028 zijn 18 april de definitieve aanwijzingsbesluiten verstuurd. Aanvullend onderzoek heeft ertoe geleid om tien percelen aan de locatie HS028 toe te voegen.

Brief definitief aanwijzingsbesluit HS028

Locatieoverzicht HS028

Verslag zienswijzen aangepast op HS028

De behandeling van de ontvangen zienswijzen tot het centrum (deel A en B) is op twee na, afgerond. De definitieve aanwijzingsbesluiten worden verstuurd en gepubliceerd. Na de beroepstermijn van 6 weken zal ook hier worden gestart met de voorbereidende werkzaamheden zoals het graven van proefsleuven, het omleggen van kabels en leidingen waar dit nodig is. Onderstaand vindt u twee voorbeelden vanbrieven en het verslag zienswijze:

Brief definitief aanwijzingsbesluit met zienswijze 

Brief definitief aanwijzingsbesluit zonder zienswijze

Plattegrond met overzicht alle locaties

Verslag zienswijzen A

Verslag zienswijzen B

Wat ging hieraan vooraf?

In het centrum van Hilversum en op een deel van de Gijsbrecht van Amstelstraat, de Havenstraat en de omgeving Kleine Drift bieden de inwoners wekelijks hun huisvuil aan in vuilniszakken, waarna de GAD deze ophaalt. Deze vuilniszakken ontsieren het straatbeeld en trekken dieren aan die de zakken stuk maken. Doordat het afval niet gescheiden ingezameld wordt, komen er veel herbruikbare grondstoffen bij het restafval terecht. De gemeente Hilversum en de GAD brengen hier graag verandering in door de zak te vervangen voor ondergrondse verzamelcontainers. Hiervoor is het projectplan ‘alle afvalzakken Hilversum uit’ geschreven.

Het uiteindelijke doel is gericht op de realisatie van een circulaire economie, waarbij zo min mogelijk restafval vrijkomt en zo veel mogelijk grondstoffen worden hergebruikt. De gemeenteraad van Hilversum heeft tijdens haar vergadering op 1 juli 2015 unaniem ingestemd met de projectopdracht ‘Alle afvalzakken Hilversum centrum uit’. Hierin staat het traject voor de invoering van ondergrondse containers in het centrum van Hilversum beschreven.

Projectopzet
In plaats van de huisvuilzakken is het de bedoeling dat er circa 40 aanbiedlocaties met ondergrondse verzamelcontainers voor verschillende (herbruikbare) grond- en afvalstoffen gerealiseerd worden.

Bewoners en ondernemers betrekken
Participatie vormt een belangrijk onderdeel van de aanloop naar de uiteindelijke uitvoering. De GAD en de gemeente vragen vertegenwoordigers van bewoners- en ondernemersverenigingen advies over de aanbiedlocaties, het aantal containers per locatie en de grond- en afvalstoffen die per locatie worden ingezameld.

Inmiddels zijn alle participatiegroepen tot een advies gekomen. Veel deelnemers hebben zich positief uitgesproken over het verloop van het proces.Gemeente Hilversum en de GAD danken de deelnemers voor hun constructieve bijdrage.Veel van de door de deelnemers aangedragen alternatieve locaties zijn overgenomen waardoor het locatieplan beter is afgestemd op de buurt en haar bewoners.

Inloopavonden.

Het College van B&W van Hilversum heeft inmiddels het advies van de diverse deelgroepen overgenomen met hier en daar een opmerking. Het resultaat (de nieuwe versie van het locatieplan) werd gepresenteerd tijdens de inloopavonden voor bewoners en omwonenden.

De avonden werden goed bezocht. De reacties die zijn binnengekomen zullen worden beoordeeld en mogelijk leiden tot aanpassing van het locatieplan.

Diverse beleidsterreinen
In dit project werken gemeente Hilversum en de GAD samen op diverse beleidsterreinen binnen de openbare ruimte (het ‘fysieke domein’): verkeer/parkeren, markten, bestemmingsplannen, monumenten, welstand/omgevingsvergunningen, archeologie en bomen (groen). Het projectmanagement wordt ingevuld door de GAD.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2 november 2017. Heeft u vragen? Stuur dan een mailtje naar hilversumcentrum@gad.nl of neem op werkdagen tussen 8:00 uur en 16:15 uur contact op met de GAD. Dit kan via telefoonnummer (035) 699 18 88.