Laatste nieuws:

In november zijn op onderstaande locaties ondergrondse containers geplaatst en in gebruik. Het was een flinke uitdaging vanwege alle kabels en leidingen die daar in de grond liggen, maar er staan nu dertien nieuwe bakken en vier bakken zijn omgewisseld naar grotere (van 5m3 naar 6m3). Nu kunnen inwoners in en rond het centrum ook hun afval gescheiden wegbrengen. De rest van Hilversum en van de hele regio volgt de komende jaren. 

HS013 – Noordse Bosje: hier stonden al drie containers (gft en etensresten, glas en restafval). Er is er eentje bij gekomen voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (pmd).

 

HS021 – Kampstraat/Spuisteeg: hier zijn drie bakken geplaatst, voor gft en etensresten, voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (pmd) en voor restafval.

 

HS050 – Prins Bernhardstraat: hier zijn een container voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (pmd), eentje voor glas en eentje voor restafval container gekomen. 

 

HS044 – Tapijtstraat: hier zijn twee containers geplaatst, één voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (pmd) en één voor restafval.

 

HS043.2 – Langestraat: hier stond al één restafvalcontainer, er is een papiercontainer bij gekomen.

 

HS043.1 – Kapelstraat: hier stonden vier 4 containers (glas, plastic verpakkingen, blik en drinkpakken, rest). De grootte hiervan is omgewisseld van 5m3 naar 6m3.

 

HS070 – Kleine Drift: hier stonden al twee bakken ( plastic verpakkingen, blik en drinkpakken en rest). Er is een papiercontainer bij gekomen.

 

HS054 – Herenstraat: hier zijn een container voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (pmd) en eentje voor restafval geplaatst. 

 

Wat vooraf ging: 

 

Voor de locatie HS028 zijn 18 april de definitieve aanwijzingsbesluiten verstuurd. Aanvullend onderzoek heeft ertoe geleid om tien percelen aan de locatie HS028 toe te voegen.

Brief definitief aanwijzingsbesluit HS028

Locatieoverzicht HS028

Verslag zienswijzen aangepast op HS028

De behandeling van de ontvangen zienswijzen tot het centrum (deel A en B) is op twee na, afgerond. De definitieve aanwijzingsbesluiten worden verstuurd en gepubliceerd. Na de beroepstermijn van 6 weken zal ook hier worden gestart met de voorbereidende werkzaamheden zoals het graven van proefsleuven, het omleggen van kabels en leidingen waar dit nodig is. Onderstaand vindt u twee voorbeelden vanbrieven en het verslag zienswijze:

Brief definitief aanwijzingsbesluit met zienswijze 

Brief definitief aanwijzingsbesluit zonder zienswijze

Plattegrond met overzicht alle locaties

Verslag zienswijzen A

Verslag zienswijzen B

Wat ging hieraan vooraf?

In het centrum van Hilversum en op een deel van de Gijsbrecht van Amstelstraat, de Havenstraat en de omgeving Kleine Drift bieden de inwoners wekelijks hun huisvuil aan in vuilniszakken, waarna de GAD deze ophaalt. Deze vuilniszakken ontsieren het straatbeeld en trekken dieren aan die de zakken stuk maken. Doordat het afval niet gescheiden ingezameld wordt, komen er veel herbruikbare grondstoffen bij het restafval terecht. De gemeente Hilversum en de GAD brengen hier graag verandering in door de zak te vervangen voor ondergrondse verzamelcontainers. Hiervoor is het projectplan ‘alle afvalzakken Hilversum uit’ geschreven.

Het uiteindelijke doel is gericht op de realisatie van een circulaire economie, waarbij zo min mogelijk restafval vrijkomt en zo veel mogelijk grondstoffen worden hergebruikt. De gemeenteraad van Hilversum heeft tijdens haar vergadering op 1 juli 2015 unaniem ingestemd met de projectopdracht ‘Alle afvalzakken Hilversum centrum uit’. Hierin staat het traject voor de invoering van ondergrondse containers in het centrum van Hilversum beschreven.

Projectopzet
In plaats van de huisvuilzakken is het de bedoeling dat er circa 40 aanbiedlocaties met ondergrondse verzamelcontainers voor verschillende (herbruikbare) grond- en afvalstoffen gerealiseerd worden.

Bewoners en ondernemers betrekken
Participatie vormt een belangrijk onderdeel van de aanloop naar de uiteindelijke uitvoering. De GAD en de gemeente vragen vertegenwoordigers van bewoners- en ondernemersverenigingen advies over de aanbiedlocaties, het aantal containers per locatie en de grond- en afvalstoffen die per locatie worden ingezameld.

Inmiddels zijn alle participatiegroepen tot een advies gekomen. Veel deelnemers hebben zich positief uitgesproken over het verloop van het proces.Gemeente Hilversum en de GAD danken de deelnemers voor hun constructieve bijdrage.Veel van de door de deelnemers aangedragen alternatieve locaties zijn overgenomen waardoor het locatieplan beter is afgestemd op de buurt en haar bewoners.

Inloopavonden.

Het College van B&W van Hilversum heeft inmiddels het advies van de diverse deelgroepen overgenomen met hier en daar een opmerking. Het resultaat (de nieuwe versie van het locatieplan) werd gepresenteerd tijdens de inloopavonden voor bewoners en omwonenden.

De avonden werden goed bezocht. De reacties die zijn binnengekomen zullen worden beoordeeld en mogelijk leiden tot aanpassing van het locatieplan.

Diverse beleidsterreinen
In dit project werken gemeente Hilversum en de GAD samen op diverse beleidsterreinen binnen de openbare ruimte (het ‘fysieke domein’): verkeer/parkeren, markten, bestemmingsplannen, monumenten, welstand/omgevingsvergunningen, archeologie en bomen (groen). Het projectmanagement wordt ingevuld door de GAD.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2 november 2017. Heeft u vragen? Stuur dan een mailtje naar hilversumcentrum@gad.nl of neem op werkdagen tussen 8:00 uur en 16:15 uur contact op met de GAD. Dit kan via telefoonnummer (035) 699 18 88.