voor inwoners, met gemeenten

Om uw recht op privacy te waarborgen, gaat Regio Gooi en Vechtstreek waarvan de GAD deel uitmaakt, zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en alleen voor duidelijk omschreven en noodzakelijke doelen verwerkt.

Voor meer informatie, zie de privacyverklaring van Regio Gooi en Vechtstreek.


Privacyverklaring GAD

De GAD (Grondstoffen-en Afvalstoffen Dienst) Gooi en Vechtstreek zamelt de huishoudelijke afvalstoffen in van alle huishoudens in de zeven gemeenten die met elkaar samenwerken op basis van de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek (Regio). Het gaat om de gemeenten: Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren. Deze gemeenten hebben hun taken en bevoegdheden op het terrein van de inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen overgedragen aan de Regio. De GAD zorgt voor de uitvoering van deze taken. De GAD verwerkt ook persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van aan haar opgedragen taken.
Uiteraard gaat de GAD vertrouwelijk en zorgvuldig om met alle verzamelde en geregistreerde persoonsgegevens. In onderliggende privacyverklaring staat beschreven welke tot personen te
herleiden gegevens de GAD verwerkt, met welk doel de GAD dit doet en hoe de GAD met deze gegevens omgaat. U kunt voor vragen over deze privacyverklaring bij ons terecht.

Contactgegevens:

GAD Gooi en Vechtstreek
Hooftlaan 32, 1401 EE Bussum
Postbus 251, 1400 AG Bussum
T: (035) 699 18 88
E: info@gad.nl

Gegevensverwerkingen

Hieronder staat een overzicht van verwerkingen die de GAD verricht in het kader van haar diensten aan gemeenten en de persoonsgegevens die daarbij worden verwerkt.

Afvalinzameling met behulp van mincontainers en verzamelcontainers:

 • De adresgegevens (standaard zonder persoonsnamen van de bewoners) van alle panden in de gemeenten met woonfunctie;
 • Het chipnummer en het serienummer van de milieudruppel (afvalpas) van alle uitgegeven milieudruppels, niet gekoppeld aan persoonsnamen wel aan adres;
 • Het chipnummer en het serienummer van de chip in de minicontainer, van alle uitgegeven minicontainers bestemd voor de inzameling van afval en grondstoffen;
 • Het barcodenummer, gekoppeld aan adres (zonder persoonsnamen), inhoudsmaat en fractie van de barcodesticker op de minicontainer;
 • Het moment (datum en tijd) van de lediging van de minicontainer en het registratienummer van het inzamelvoertuig, van alle minicontainers die zijn uitgerust met een chip.

Aanbieden van grof huishoudelijk afval bij scheidingsstations:

 • Camerabeelden;
 • Bij het aanbieden van asbest (en verstrekking van asbestzakken) is er registratie van NAWgegevens.

Contacten met de klantenservice (bij verzoek, aanvraag, afspraak grofvuil inzameling, melding of klacht, via telefoon, website of app):

 • De adresgegevens (standaard met persoonsnaam van de contactpersoon)
 • Telefoonnummer, e-mailadres;
 • Inhoud verzoek/klacht/melding;
 • Rekeningnummer (indien nodig).

Doelen van verwerking

De verwerking van bovengenoemde gegevens gebeurt onder meer voor de volgende doeleinden die gerelateerd zijn aan de aan de GAD overgedragen taak:

 • Het behalen van milieu- en scheidingsdoelstellingen en het optimaliseren van het afvalbeleid;
 • Het voorkomen van afvaltoerisme en het voorkomen van afvalstortingen door bedrijven bij verzamelcontainers bestemd voor huishoudens;
 • Het uitvoeren van de afvalinzameling, waaronder adresgebonden inzameling (zoals grofvuil ophalen op afspraak);
 • Het uitgeven en beheren van adresgebonden milieudruppels (sleutelbeheer);
 • Het uitgeven en beheren van minicontainers;
 • Het beheren van verzamelcontainers;
 • Het beantwoorden van vragen, behandelen van zienswijze, meldingen en klachten met betrekking tot afvalinzameling en onderhoud van de openbare ruimte;
 • Het verzorgen en versturen van communicatie-uitingen en verstrekken van informatie over afvalinzameling, zoals het tonen van geplande afvalinzameldata via de website van de GAD of via de GAD-app;
 • Het geven van voorlichting over afvalstoffen en milieu;
 • Het monitoren van het gebruik van de inzamelvoorzieningen voor beleidsreflectie van het afvalbeleid
 • Beveiliging van de scheidingsstations;
 • Het opstellen van rapportages en het maken van analyses inzake de inzameling van afvalstoffen;
 • Het verbeteren van de efficiency van de inzameling van afvalstoffen teneinde de kosten te kunnen beheersen;
 • Het controleren op de naleving van wettelijke verplichtingen en controle en handhaving van de afvalstoffenverordening.

Om de genoemde doeleinden te kunnen bereiken heeft de GAD uw hiervoor vermelde persoonsgegevens nodig. Indien u de benodigde persoonsgegevens niet wilt verstrekken kan de GAD de aan haar opgedragen taken met betrekking tot de inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen niet goed uitvoeren. Raadpleeg over de verplichtingen in het kader van het aanbieden van afval de afvalstoffenverordening: www.gad.nl/over-ons/rechten-plichten/afvalstoffenverordening/

Grondslag voor de verwerking

Het inzamelen van huishoudelijk afval is een publieke taak van de gemeente die de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek hebben overgedragen aan de Regio en daarmee aan de GAD. Als wettelijke grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens bij de afvalinzameling geldt de goede vervulling van de publieke taak zoals vermeld in art. 10.21 en 1022 Wet milieubeheer.

De GAD verwerkt bovengenoemde gegevens alleen in het kader van de bovengenoemde doeleinden die gerelateerd zijn aan de dienstverlening voor de gemeenten en noodzakelijk zijn om de afvalinzameling zo klantvriendelijk en efficiënt mogelijk uit te voeren.

Derden

De GAD wisselt gegevens uit met de gemeenten indien de bewoners van de Regio een klacht of een melding hebben ingediend bij de gemeente en zij te kennen hebben gegeven een reactie van de GAD te willen ontvangen. In die situatie vindt er in overleg uitwisseling van gegevens plaats.
Daarnaast kan de GAD voor de genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden aan wie in dat kader uw persoonsgegevens kunnen worden verstrekt. Uw persoonsgegevens kunnen onder voorwaarden worden verstrekt aan derde-partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de afvalinzameling, bijvoorbeeld aan de ingeschakelde partij die de uitrol van de nieuwe minicontainers organiseert.

Deze derden mogen de gegevens uitsluitend verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zullen niet door de GAD aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden door de GAD bewaard in overeenstemming met de eisen van de gemeenten en de wettelijke bewaarplichten.

Beveiliging

De GAD neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. De GAD hanteert een beveiligingsbeleid om onder meer te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens in het kader van de afvalinzameling. Dit beleid wordt periodiek geëvalueerd en indien nodig aangepast.

Cookies

Op de GAD-website worden functionele cookies gebruikt om bezoekers een optimale gebruikerservaring te bieden. Zo hoeft een bezoeker bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen en kan men eenvoudiger door de website navigeren. Ook worden op de GAD-website cookies gebruikt om het gebruik van de website te analyseren van de website te verbeteren.

Social Media

Op de GAD-website staan social media knoppen om pagina’s te kunnen delen via de netwerken van Facebook, en Twitter. Indien men op deze knoppen klikt worden persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende netwerk. Lees de privacyverklaring van Facebook en Twitter om te zien hoe deze netwerken met persoonsgegevens omgaan.

Uw rechten

U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit volgt dat uw persoonsgegevens onjuist zijn of de verwerking in uw ogen niet relevant is, kunt u een verzoek indienen tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens in het kader van de afvalinzameling.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring of u wenst een verzoek in te dienen, dan kunt u deze richten aan:

GAD Gooi en Vechtstreek
O.v.v. privacyverklaring
Postbus 251
1400 AG Bussum
info@gad.nl

Voor klachten, kunt u een e-mail sturen naar info@gad.nl of het klachtenformulier invullen op de website van de GAD (www.gad.nl/klachten). Daarnaast heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij een toezichthouder.

Wijzigingen privacyverklaring

De GAD kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website bij privacy gepubliceerd. De GAD raadt u aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van de wijzigingen.

Lees voor meer informatie ook ons privacyprotocol.