voor inwoners, met gemeenten

Een algemene vraag? Kijk dan hieronder bij de verschillende vragen en antwoorden.

Algemeen

Afvalstoffenheffing, wat is het eigenlijk en wat krijg ik ervoor?

Iedere gemeente is verplicht huishoudelijk afval in te (laten) zamelen, dat staat zo in de wet. Het (laten) afvoeren en verwerken van huishoudelijk afval kost natuurlijk geld. Daarvoor moet ieder huishouden afvalstoffenheffing betalen.

Gemeenten mogen zelf bepalen hoe zij de afvalinzameling voor huishoudelijk afval regelen. Zie Titel 10.4 Wet milieubeheer. De gemeenten binnen de regio Gooi en Vechtstreek hebben dit centraal geregeld via de Regio Gooi en Vechtstreek en daarmee de taak overgedragen aan de GAD (Grondstoffen en Afvalstoffendienst).

De kosten die GAD aan gemeenten doorberekend voor het inzamelen van huishoudelijk afval zijn te vinden in de Programmabegroting en zijn voor iedere inwoner binnen de regio gelijk. Dit bedrag wordt jaarlijks berekend en is voor 2023 vastgesteld op € 111,91 en voor 2024 op € 112,75. De individuele gemeenten kunnen de hoogte van de afvalstoffenheffing voor hun eigen inwoners zelf bepalen. Veelal wordt dit gebaseerd op het aantal personen in het huishouden.

Kostendekkend

In de begroting is voor de komende jaren geschat wat de kosten zullen zijn voor GAD om het huishoudelijk afval in te zamelen. GAD ontvangt ook geld voor sommige afvalstromen, bijvoorbeeld papier en pmd.

Het verschilt per afvalstroom of GAD moet betalen of geld ontvangt voor het aanbieden van huishoudelijk afval bij de verwerker. Ook de prijzen van de grondstoffen, bijvoorbeeld papier, pmd en olie fluctueren en leveren soms meer of minder geld op.

GAD mag geen winst maken. Dus wanneer de inkomsten van de grondstoffen hoger zijn dan voorspeld in de begroting wordt dit ‘teveel’ jaarlijks terugbetaald aan de deelnemende gemeenten.

 

In de Wet Milieubeheer staat inderdaad dat wekelijkse inzameling onder de gemeentelijke zorgplicht valt. Deze bepaling komt uit de tijd dat er nog geen afval gescheiden ingezameld werd. Om milieuhygiënische redenen moest het afval toen wekelijks worden ingezameld. Er zijn echter aanvullende artikelen in de Wet milieubeheer opgenomen, die gemeenten de mogelijkheid geven om in het kader van doelmatig afvalbeheer onder andere een afwijkende inzamelfrequentie te hanteren. Deze afwijkende inzamelfrequenties zijn vastgelegd in de Afvalstoffenverordening van de Regio.

Containers die nog goed zijn, krijgen ergens anders een tweede leven. Containers die niet meer te gebruiken zijn, worden gerecycled.

Of de Afvalstoffenheffing de komende jaren omlaag gaat is moeilijk te voorspellen. Dat is namelijk van veel meer afhankelijk dan van alleen afvalscheiding. Het is wel zo dat het scheiden van zoveel mogelijk afval zorgt voor lagere verwerkingskosten. Mogelijk dat de Afvalstoffenheffing daardoor kan dalen, maar in ieder geval zal een stijging minder zijn dan anders het geval zou zijn geweest.

Nee, u hoeft niet te gaan betalen per keer dat u restafval aanbiedt. U blijft op dezelfde manier Afvalstoffenheffing betalen als nu.

Met de huidige technieken voor nascheiding kan vooral pmd uit het restafval gehaald worden. Al het andere afval moet dus apart ingezameld worden om te kunnen hergebruiken. Op dit moment zijn beide systemen van zowel bron als nascheiding vol op in ontwikkeling. Universiteit Wageningen stelt dat de milieuresultaten van beide systemen gelijk is. Uit een kostenanalyse van 2 onafhankelijke bureau’s blijkt dat de kosten voor nascheiding voor de GAD veel hoger liggen dan bij bronscheiding. De GAD volgt alle ontwikkelingen rond nascheiding wel nauwlettend.

Meer dan de helft van het afval dat nu als restafval wordt ingezameld en dus wordt verbrand, kan worden hergebruikt als het gescheiden wordt. Door dit hergebruik zijn minder nieuwe grondstoffen nodig. Sommige grondstoffen zijn schaars en door hergebruik kunnen we deze dus langer blijven gebruiken. Ook als grondstoffen (nog) niet schaars zijn, wordt met hergebruik voorkomen dat deze onnodig verspild worden. Vaak leidt het winnen of produceren van grondstoffen tot milieuschade, landschapsschade, slechte arbeidsomstandigheden, veel waterverbruik en vermindering van landbouwgrond. Hergebruik verminderd deze nadelen. Bovendien is het verbranden van restafval kostbaar.