voor inwoners, met gemeenten

Een algemene vraag? Kijk dan hieronder bij de verschillende vragen en antwoorden.

Algemeen

In de Wet Milieubeheer staat inderdaad dat wekelijkse inzameling onder de gemeentelijke zorgplicht valt. Deze bepaling komt uit de tijd dat er nog geen afval gescheiden ingezameld werd. Om milieuhygiënische redenen moest het afval toen wekelijks worden ingezameld. Er zijn echter aanvullende artikelen in de Wet milieubeheer opgenomen, die gemeenten de mogelijkheid geven om in het kader van doelmatig afvalbeheer onder andere een afwijkende inzamelfrequentie te hanteren. Deze afwijkende inzamelfrequenties zijn vastgelegd in de Afvalstoffenverordening van de Regio.

Containers die nog goed zijn, krijgen ergens anders een tweede leven. Containers die niet meer te gebruiken zijn, worden gerecycled.

Of de Afvalstoffenheffing de komende jaren omlaag gaat is moeilijk te voorspellen. Dat is namelijk van veel meer afhankelijk dan van alleen afvalscheiding. Het is wel zo dat het scheiden van zoveel mogelijk afval zorgt voor lagere verwerkingskosten. Mogelijk dat de Afvalstoffenheffing daardoor kan dalen, maar in ieder geval zal een stijging minder zijn dan anders het geval zou zijn geweest.

Nee, u hoeft niet te gaan betalen per keer dat u restafval aanbiedt. U blijft op dezelfde manier Afvalstoffenheffing betalen als nu.

Met de huidige technieken voor nascheiding kan vooral pmd uit het restafval gehaald worden. Al het andere afval moet dus apart ingezameld worden om te kunnen hergebruiken. Op dit moment zijn beide systemen van zowel bron als nascheiding vol op in ontwikkeling. Universiteit Wageningen stelt dat de milieuresultaten van beide systemen gelijk is. Uit een kostenanalyse van 2 onafhankelijke bureau’s blijkt dat de kosten voor nascheiding voor de GAD veel hoger liggen dan bij bronscheiding. De GAD volgt alle ontwikkelingen rond nascheiding wel nauwlettend.

Meer dan de helft van het afval dat nu als restafval wordt ingezameld en dus wordt verbrand, kan worden hergebruikt als het gescheiden wordt. Door dit hergebruik zijn minder nieuwe grondstoffen nodig. Sommige grondstoffen zijn schaars en door hergebruik kunnen we deze dus langer blijven gebruiken. Ook als grondstoffen (nog) niet schaars zijn, wordt met hergebruik voorkomen dat deze onnodig verspild worden. Vaak leidt het winnen of produceren van grondstoffen tot milieuschade, landschapsschade, slechte arbeidsomstandigheden, veel waterverbruik en vermindering van landbouwgrond. Hergebruik verminderd deze nadelen. Bovendien is het verbranden van restafval kostbaar.