voor inwoners, met gemeenten

Bijeenkomst Focusgroep

Publicatiedatum: 20 november 2023

Op maandag 13 november 2023 kwamen 9 inwoners vanuit de regio om met GAD in gesprek te gaan over de communicatie(middelen). Het was een mooie gemêleerde groep inwoners uit verschillende dorpen. Allen voelden zich betrokken bij GAD die iedere keer hun afval ophaalt en bij de doelstelling het afval goed te scheiden voor goed hergebruik van grondstoffen. De hoofdvraag van deze avond; hoe kan GAD de inwoners effectiever bereiken met communicatie.

Algemeen beeld is dat GAD erg goed is in ophalen, maar minder in brengen… Hiermee wordt bedoeld dat GAD meer moet investeren in het verhaal achter de doelstellingen. Waarom is afval scheiden zo belangrijk, wat gebeurt er met ons afval, waarom zijn dumpingen schadelijk.

Na de plenaire inleiding ging de focusgroep uiteen om in kleinere groepen ideeën uit te wisselen. In iedere groep was een medewerker van GAD aanwezig om eventueel zaken toe te lichten en ervaringen uit de praktijk te delen.

Kerstboominzameling 2023

Als voorbeeld is de communicatiecampagne rondom de kerstboominzameling van 2023 besproken. GAD heeft hiervoor veel communicatiemiddelen ingezet, maar kreeg toch nog berichten dat inwoners niet goed op de hoogte waren.

Hierover zei de focusgroep voornamelijk dat de inrichting van de inzameling het probleem was. Het betrof verschillende manieren van inzamelen. In de pilotgebieden, waar inwoners hun kerstbomen naar centrale inzamelpunten van de verenigingen moesten brengen, was het niet voor iedereen duidelijk. Voor wat betreft de communicatie hierover gaf men aan dat fijnmaziger communiceren in de betreffende gebieden effectiever zou zijn geweest.

Dienstverlening

Daarnaast is de focusgroep gevraagd om ideeën over de communicatie over onze dienstverlening. Hierbij valt te denken aan wijzigingen in de inzamelkalender, gewijzigde openingstijden door feestdagen of calamiteiten. Hier werd een onderscheid gemaakt tussen zaken die vooraf gecommuniceerd kunnen worden en zaken die ‘spontaan’ gebeuren en dus zo snel mogelijk de inwoner moeten bereiken.

Ook hier kwam naar voren dat communicatie op kleine schaal ingezet kan worden. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van ‘ambassadeurs’ die berichtgeving op lokale facebook- of whatsapp groepen kunnen zetten of verspreiden via bewonersverenigingen. Ook het vaker inzetten van de pushberichten in de GADapp was een goed voorstel.

Gedragsverandering

Het belang en de kennis van goed omgaan met huishoudelijk afval kan verbeterd worden. Hierbij gaat het om veranderen van gedrag dat met communicatie lastig te bereiken is. Ook hier werd onder andere verwezen naar ‘ambassadeurs’ in de brede zin van het woord. De boodschap komt beter aan wanneer dit komt van de buurman of eigen kinderen dan van de GAD. Ook educatie was een goed voorstel, begin bij de jeugd en zij geven dit weer door naar hun ouders. Iedereen was het erover eens dat het bewerkstelligen van gedragsverandering een enorme uitdaging is.

Ideeën

De verschillende ideeën werden aan het eind van de avond met elkaar besproken. Het inzetten van lokale communicatie kwam in verschillende vormen terug. Inzet van ambassadeurs om communicatie verder te brengen tot gebruik van kliko’s als communicatiemiddel.

Ook de verschillende talen binnen de regio werd benoemd als aandachtspunt.

Om meer jeugd te bereiken werd geopperd om scholen te betrekken. Voor educatie of kinderen te vragen langs de deuren te gaan, vergelijkbaar met kinderpostzegels. Of gebruik te maken van de sociale media waar kinderen gebruik van maken, bijvoorbeeld TikTok.

Het geven van een positieve impuls in de vorm van een beloning of competitie tussen buurten. Of een soort ‘hello goodbye’ op het scheidingsstation.

Bewustwording door zichtbaar maken van onze dienstverlening. Dit kan ook door dienstverlening als actie tijdelijk op te schorten. Dit naar voorbeeld van onder andere Gent, die als actie tijdelijk het neergegooide afval in het park liet liggen. Zo wordt het erg zichtbaar wat men allemaal op straat dumpt. GAD zou tijdelijk verkeerd aangeboden afval kunnen laten staan om zo bewustwording te creëren van eigen gedrag, gedrag medebewoners en de diensten van GAD.

Meer samenwerking opzoeken met vergelijkbare initiatieven, zoals de zwerfbende of de jaarlijkse schoonmaak van de plassen in onze regio.

Ook werd aangegeven dat onze communicatie regelmatig ‘teveel’ boodschappen bevat. Houd het simpel en benoem het liefst 1 boodschap per uiting.

Vervolg

De genoemde ideeën zullen door GAD waar mogelijk worden toegepast in de communicatie. Hierover krijgt de focusgroep terugkoppeling. Ook blijft de focusgroep actief als ‘proefpanel’ voor komende communicatie over de belangrijkste thema’s en kan GAD de inwoners uit de focusgroep alvast inzetten als ‘lokale ambassadeur’ om zo de communicatie verder te brengen.

Meer nieuws

Al het nieuws