Afvalstoffenheffing

voor inwoners, met gemeenten

Afvalstoffenheffing, wat is het eigenlijk en wat krijg ik ervoor?

Iedere gemeente is verplicht huishoudelijk afval in te (laten) zamelen, dat staat zo in de wet. Het (laten) afvoeren en verwerken van huishoudelijk afval kost natuurlijk geld. Daarvoor moet ieder huishouden afvalstoffenheffing betalen.

Gemeenten mogen zelf bepalen hoe zij de afvalinzameling voor huishoudelijk afval regelen. Zie Titel 10.4 Wet milieubeheer. De gemeenten binnen de regio Gooi en Vechtstreek hebben dit centraal geregeld via de Regio Gooi en Vechtstreek en daarmee de taak overgedragen aan de GAD (Grondstoffen en Afvalstoffendienst).

De kosten die GAD aan gemeenten doorberekend voor het inzamelen van huishoudelijk afval zijn te vinden in de begroting en zijn voor iedere inwoner binnen de regio gelijk. Dit bedrag wordt jaarlijks berekend en is voor 2023 vastgesteld op € 111,91 en voor 2024 op € 112,75. De individuele gemeenten kunnen de hoogte van de afvalstoffenheffing voor hun eigen inwoners zelf bepalen. Veelal wordt dit gebaseerd op het aantal personen in het huishouden.

Kostendekkend

In de begroting is voor de komende jaren geschat wat de kosten zullen zijn voor GAD om het huishoudelijk afval in te zamelen. GAD ontvangt ook geld voor sommige afvalstromen, bijvoorbeeld papier en pmd. Het verschilt per afvalstroom of GAD moet betalen of geld ontvangt voor het aanbieden van huishoudelijk afval bij de verwerker. Ook de prijzen van de grondstoffen, bijvoorbeeld papier, pmd en olie fluctueren en leveren soms meer of minder geld op.

GAD mag geen winst maken. Dus wanneer de inkomsten van de grondstoffen hoger zijn dan voorspeld in de begroting wordt dit ‘teveel’ jaarlijks terugbetaald aan de deelnemende gemeenten.